Mantra

Astanga Yoga Mantra
OM
Vande Gurunam Caranaravinde
Sandarsita svatma sukhava bodhe
Nih sreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohasantyai

Abahu purusakaram
Sankhacakrasi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami Patanjalim
OM

Mangala Mantra
Om
Svasti praja bhyaha pari pala yantam
Nya yena margena mahi mahishaha
Go brahmanebhyaha shubamastu nityam
Lokah samastah sukhino bhavantu
Om shanti shanti shanti
Maha Mrityunjaya Mantra
Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanam
Mrityor Mukshiya Mamritat
Om Shanti,Shanti,Shantihi

Guru Mantra
Guru Brahma Gurur Vishnu
Guru Devo Maheshwaraha
Guru Saakshat Para Brahma
Tasmai Sree Gurave Namaha
Om Shanti,Shanti,Shantihi
Dhyana Mulam Gurur Murthih
Pooja Mulam Gurur Padam
Mantra Mulam Gurur Vakyam
Moksha Mulam Gurur Kripa
Om Shanti,Shanti,Shantihi

Patanjali Mantra
Yogena Chittasya Padena Vacham
Malam Shareerasya Cha Vaidya Kena
Yopakarotham Pravaram Muninaam
Patanjalim Pranjali Ranatosmi
Om Shanti,Shanti,Shantihi

Shanthi Mantra
Asato Maa, Sadgamayaa
Tamaso maa, Jyotir gamayaa ;
Mrityor maa, Amritam Gamayaa
Om Shanti,Shanti,Shantihi

Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu
Sahaveeryam Karavavahai
Tejasvinaa vadheetamastu
Maa vidhwishavahai
Om Shanti,Shanti,Shantihi

Sarve Bhavantu Sukhinaha
Sarve Santu Niramayah
Sarve Bhadrani Pashyantu
Ma Kaschid Dhuka Bhag Bhavet
Om Shanti,Shanti,Shantihi

Sarveshaam Svastir Bhavatu
Sarveshaam Shaantir Bhavatu
Sarveshaam Poornam Bhavatu
Sarveshaam Mangalam Bhavatu.
Om Shanti,Shanti,Shantih

Om Poornamadah Poornamidam
Poornaat Poornamudachyate
Poornasya Poornamaadaya
Poornamevavashishyate
Om Shanti,Shanti,Shantihi

Dhyana Mantra
Omkaram bindu samyuktam
Nityam dhyayanti yoginaha
Kaamadam mokshadam chaiva
Omkaraya namo namaha
Om Shanti,Shanti,Shantihi

Aavartan Dhyana Mantra
Om laye sombhodayeth chittam
vikshiptham shamayeth punaha
sakaashaayam vijaneeyat
Samapraptam na chalayet
Om sahanti shanti shantihi

Pranayama Mantra
Om pranasyedam vashe sarvam
Tridive yath pratishthitam
Mateva putran rakshasva
Shreescha pranjnaa cha videhi na iti
Om shanti shanti shantihi

Surya Namaskar Mantra
Hiranmayena patrena satyasyapihitam mukham
tvam pusannapavrnu satyadharmaya drstaye
Om Shanti,Shanti,Shantihi
1. Om Mitraya Namah
2. Om Ravaye Namah
3. Om Suryaya Namah
4. Om Bhanave Namah
5. Om Kaghaye Namah
6. Om Pushne Namah
7. Om Hiranyagarbhaya Namah
8. Om Marichaye Namah
9. Om Savitre Namah
10. Om Arkaya Namah
11. Om Adityaya Namah
12. Om Bhaskaraya Namah

Om Bhadram Karnebhih srnuyama deva
Bhadram pasyemaksabhiryajatra,
Sthirairangaistustuvamsastanubhih
Vyasema devahitam yadayuh.
Svasti na Indro vrddhasravah
Svasti nah pusa visvavedah,
svasti nastarksyo aristanemih,
svasti no brhaspatirdadhatu
Om Santih Santih Santih

NIRVANA SATKAM
Mano buddhyahankara cittani naham,
Na ca srotra jihve na ca ghrana netre,
Na ca vyoma bhOmir na tejo na vayuh,
CidanandarOpah Sivo’ham Sivo’ham.

Na ca Pranasanjno na vai panca vayuh,
Na va saptadhatur na va panca-kosah,
Na vakpanipadam na copasthapayO,
CidanandarOpah Sivo’ham Sivo’ham.

Na me dvesaragau na me lobamohau,
Na me vai mado naiva matsaryabhavah,
Na dharmo na cartho na kamo na moksah
CidanandarOpah Sivo’ham Sivo’ham.
Na punyam na papam na saukhyam na duhkham,
Na mantro na tirtham na veda na yajnah,
Aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta,
CidanandarOpah Sivo’ham Sivo’ham.

Na mrtyur na sarika na me jati bhedah
Pita naiva me naiva mata n a janmah ,
Na bandhur na mitram gurur naiva sisyah,
Cidanandarupah Sivo’ham Sivo’ham.

Aha m nirvikalpo nirakararupo,
Vibhutvacca sarvatra sarvendriyanam,
Na ca sahgatam naiva muktir na meyah ,
Cidanandarupah Sivo’ham Sivo’ham.